จุลินทรีย์ EM ถูกค้นพบครั้งแรกโดย ศาสตราจารย์ ดร.เทรูโอะ ฮิหงะ แห่งมหาวิทยาลัยริวกิว

ที่จังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งท่านได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองตามแนวทางของท่านโมกิจิ โอกาดะ ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2510-2525 และได้พบความกับจริงเกี่ยวกับ จุลินทรีย์ ในธรรมชาติ

โดยสามารถแยกได้เป็น จุลินทรีย์ต้องการอากาศ (Aerobic Microorganisms) และจุลินทรีย์ไม่ต้องการอากาศ (Anaerobic microorganisms) ซึ่งจุลินทรีย์ทั้งสองชนิดนี้จะสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยสามารถควบคุมให้มีลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูล หรือขัดแย้งกัน และสามารถแบ่งแยกจุลินทรีย์ทั้งสองประเภทนี้ออกมาเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ..

  1. จุลินทรีย์กลุ่มดี หรือกลุ่มสร้างสรรค์ มีอยู่ประมาณ 5-10 %
  2. จุลินทรีย์กลุ่มก่อโรค หรือกลุ่มทำลาย มีอยู่ประมาณ 5-10 %
  3. จุลินทรีย์กลุ่มเป็นกลาง ซึ่งมีมากถึง 80-90 %

ศาสตราจารย์ ดร.เทรูโอะ ฮิหงะ ได้คัดสรรเอาเฉพาะจุลินทรีย์กลุ่มดีที่มีประโยชน์มาเลี้ยงรวมด้วยเทคนิคพิเศษ เรียกว่า กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเป็น จุลินทรีย์ EM (Effective Microorganisms)

จุลินทรีย์ EM

การใช้ จุลินทรีย์ EM ในชีวิตประจำวัน

ส่วนใหญ่ใช้ในเรื่องของการทำความสะอาด โดยคุณสมบัติเฉพาะตัวของจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายคราบและชีวภาพต่าง ๆ ได้นั่นเอง เช่น การใช้ล้างผัก การขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำ เป็นส่วนผสมของปุ๋ยชนิดต่าง ๆ ใช้ในการไล่แมลงสัตว์กัดต่อย ฯลฯ ในด้านการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ และการทำเกษตรพอเพียง ใช้ EM ก็เพื่อผลผลิตที่ได้จะเป็นผลผลิตที่ปลอดสารพิษ และทำให้ผลผลิตมีคุณค่าทางอาหารสูง ทั้งยังรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

จุลินทรีย์ EM และจุดประสงค์ในการใช้

เรารู้อยู่แล้วว่า ในธรรมชาตินั้นมี จุลินทรีย์ มากมาย และแยกย่อยเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มดี กลุ่มเลว และกลุ่มที่เป็นกลาง ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะมีจุลินทรีย์กลุ่มที่ดีจำนวนมากกว่ากลุ่มที่ทำลาย

โดยตัวแปรสำคัญคือจุลินทรีย์ที่เป็นตัวกลางซึ่งสามารถพบได้ทั่วไป การใส่สาร จุลินทรีย์ EM ที่มีกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นกลุ่มดี กลุ่มสร้างสรรค์อยู่ในจำนวนมาก

ก็เพื่อไปแก้ไข เพิ่มเติมใสส่วนที่ขาด ทำให้สภาวะแวดล้อมในจุดนั้น ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ใช้ในดิน ดินก็ดีขึ้น ใช้ในน้ำ น้ำก็ดีขึ้น ฉีดพ่นในอากาศ อากาศก็สดชื่น กลิ่นก็สะอาด

ลักษณะการทำงานของ จุลินทรีย์ EM

กรณีที่มีจำนวนของจุลินทรีย์กลุ่มดี หรือจำนวนของ กลุ่มสร้างสรรค์ มากกว่ากลุ่มก่อโรค จุลินทรีย์ EM จะมีสภาพแวดล้อมอยู่ใน สภาวะสร้างสรรค์ สะอาด บริสุทธิ์ สดใสและปราศจากมลพิษหรือโรคภัยทั้งปวง กลับกัน หากมีจำนวนจุลินทรีย์กลุ่มก่อโรคหรือกลุ่มทำลายมากกว่ากลุ่มสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปจะเกิดมลภาวะเป็นพิษ เน่าเหม็น มีโรคระบาด เป็นสภาวะที่แย่และไม่น่าอยู่

ส่วนกลุ่มเป็นกลางที่มีอยู่อย่างมากมายนั้น จะคอยช่วยสนับสนุนจุลินทรีย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีจำนวนมากกว่าให้สามารถแสดงปฏิกิริยาได้มากยิ่งขึ้น เรียกว่า ใครชนะก็เข้าข้างนั้น

คลังฐานข้อมูลการเกษตร

คลังฐานข้อมูล นี้ รวมข้อมูลพันธุ์พืช สัตว์ และข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรที่ควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต พันธุ์สัตว์ มีทั้งสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง และสัตว์เศรษฐกิจ รวมไปถึงข้อมูลการทำเกษตรในระบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และใช้ชีวิตให้รอดในยุคปัจจุบัน

รวมข้อมูลพันธุ์พืช

พันธุ์พืช

เช่น พืชสวนพืชไร่, พันธุ์ไม้ยืนต้น, ผลไม้, ผักสวนครัว, พืชสมุนไพร, ข้าวไทย, พืชเศรษฐกิจ

รวมข้อมูลพันธุ์สัตว์

พันธุ์สัตว์

เช่น สัตว์น้ำ, สัตว์บก, สัตว์ปีก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, สัตว์เลื้อยคลาน

ข้อมูลการทำเกษตร

การทำเกษตร

เนื้อหาเกี่ยวกับ แมลงศัตรูพืช, ดินและปุ๋ย, โรคพืช, โรคสัตว์ ฯลฯ