การเกษตร

รวมชุดข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งจำเป็นในการเริ่มต้นทำเกษตร เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับ แมลงศัตรูพืช, ดินและปุ๋ย, โรคพืช, โรคสัตว์ ฯลฯ เพื่อเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการทำการเกษตรได้อย่างราบรื่น