พันธุ์สัตว์

รวมชุดข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ พันธุ์สัตว์เศษฐกินที่สามารถสร้างรายได้ เช่น สัตว์น้ำ, สัตว์บก, สัตว์ปีก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, สัตว์เลื้อยคลาน