ทุเรียนไทย กับความต...
 
Notifications
Clear all

ทุเรียนไทย กับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

1 Posts
1 Users
0 Reactions
601 Views
นายฟองเบียร์
(@admin)
Posts: 148
Reputable Member Admin
Topic starter
 

ทุเรียนไทย ตลาดต้องการมากขึ้น ซึ่งทุเรียนไทย เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นรวมถึงยังมีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นจากตลาดจีนอย่างต่อเนื่อง แต่ก็พบว่ามีสาเหตุแล้วก็ความเสี่ยงของการส่งออกทุเรียน ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนอ่อน โรคพืช แมลงศัตรูพืช การขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงเทคโนโลยีและเข้าถึงข้อมูล นอกจากนี้ ยังขาดการบริหารจัดการที่ดี จึงจำเป็นที่ต้องสร้างความตระหนักรู้รวมถึงเตรียมพร้อมให้แก่เกษตรกรไทย เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเกษตรดิจิทัล

กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชได้นำเทคโนโลยี Smart Sensors ร่วมกับระบบ IoTs มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการบูรณาการองค์ความรู้ตลอดกระบวนการการผลิตพืช องค์ความรู้ด้านวิศวกรรม และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งของหน่วยงานภายในและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐรวมไปถึงภาคเอกชน ภายใต้แนวทาง “รูปแบบ (Model) การเกษตรอัจฉริยะ เพื่อการผลิตพืชของกระทรวงเกษตรรวมถึงสหกรณ์ ทั้ง 8 ด้าน ประกอบด้วย เทคโนโลยีด้านดิน เทคโนโลยีด้านพืชบวกกับอารักขาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร การให้น้ำ เทคโนโลยีดาวเทียมรวมทั้งอากาศยานไร้คนขับ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoTs) Big Data Platform รวมถึงระบบช่วยตัดสินใจการผลิตพืช มายกระดับกระบวนการผลิตทุเรียน

การดำเนินงานดังกล่าวเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณประกอบไปด้วยคุณภาพผลผลิต ตลอดจนการใช้ทรัพยากรในการผลิตพืชให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการตรวจวัดจากเซนเซอร์ทางการเกษตร ประมวลผล รวมไปถึงควบคุมอัตโนมัติในการผลิต ตลอดจนการพัฒนาแอปพลิเคชันที่รองรับการทำการเกษตรให้กับเกษตรกร สำหรับการขยายผลเชิงพื้นที่ รวมถึงเป็นต้นแบบการพัฒนาสู่พืชชนิดอื่นต่อไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ตามนโยบายการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ของกระทรวงเกษตรแล้วก็สหกรณ์

โครงการได้ดำเนินการจำนวน 2 แปลง ณ อ.นายายอาม รวมไปถึง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี แอปพลิเคชันควบคุมระบบการให้น้ำทุเรียนผ่านสมาร์ทโฟน สามารถควบคุมการปิด-เปิดปั๊มน้ำ ควบคุมการปิด-เปิดโซลินอยด์วาล์วของประตูน้ำภายในสวนทุเรียน Dashboard การผลิตทุเรียน ที่แสดงค่าสถานะต่างๆ ภายในแปลงปลูก เช่น ระยะการเจริญเติบโตหมายรวมไปถึงการพัฒนาของทุเรียน ข้อมูลสภาพอากาศ คำแนะนำการดูแลรักษาทุเรียน ด้านการจัดการศัตรูพืช ธาตุอาหารพืช น้ำ สถานะการทำงานของอุปกรณ์เซนเซอร์ทางการเกษตรภายในแปลง

รวมถึงการบันทึกกิจกรรมภายในแปลงปลูก เพื่อนำไปพัฒนาระบบช่วยวางแผนการผลิตทุเรียนต่อไปในอนาคต รวมทั้งยังได้พัฒนาแอปพลิเคชัน RainReport ที่สามารถรายงานการพยากรณ์การตกของฝนแล้วก็สภาพอากาศภายในแปลงปลูกแบบระบุพิกัด ล่วงหน้า 2 วัน และก็การใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ เพื่อสำรวจการเข้าทำลายของศัตรูพืชและการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบแม่นยำเฉพาะจุด การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ทำให้เกษตรกรมีข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในแปลงปลูก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการวางแผนจัดการสวน

จากนวัตกรรมยกระยะดับทุเรียนไทย ส่งผลทำให้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน กรมวิชาการเกษตรรับรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปี 2566

ลงประกาศฟรี กับเรา ฟองเบียร์ แชท คุย สอบถาม

 
Posted : 20/09/2023 9:28 am
พันธุ์อะโวคาโดที่ให้ผลผลิตดีสุด

สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีสุด ที่สวนของชาวเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกกัน ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยใช้วิธีการเสียบกิ่ง ทาบกิ่ง มากกว่าจะเป็นการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่น ๆ

Read More
ส่วนลดช้อปปี้เดือนพฤศจิกายน กับโปร 5×5 รีบเลยก่อนหมด

ส่วนลดช้อปปี้เดือนพฤศจิกายน กับโปร 5x5 รีบเลยก่อนหมด

Read More
ส้มแก้วสมคิด พรรณไม้ใหม่ของโลกที่คนไทยค้นพบ

ส้มแก้วสมคิด เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่นักวิจัยไทยได้ค้นพบ มีลักษณะคล้ายกับมะแปม รสเปรี้ยว รับประทานได้

Read More
น้ำส้มควันไม้ มีประโยชน์อะไรบ้าง

น้ำส้มควันไม้ ได้จากการกลั่นควันสีขาวที่เกิดจากการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ของเชื้อเพลิงจากพืชพลังงานชนิดต่าง ๆ จนได้เป็นกรดชนิดหนึ่ง

Read More
มะเขือยาว พืชสวนครัวที่ควรปลูกไว้ติดบ้าน

มะเขือยาว ชื่อภาษาอังกฤษ SO-LANUM MELONGENA LINN. วงศ์ SOLA-NACEAE เป็นไม้ล้มลุก สูงประมาณ 1 เมตร

Read More
เห็ดนางฟ้า พืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้งาม

เห็ดนางฟ้า หรือ เห็ดนางรมอินเดีย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Indian Oyster, Phoenix Mushroom, หรือ Lung Oyster

Read More
ข้าววัชพืช หญ้าข้าวผี

ข้าววัชพืช หรือ หญ้าข้าวผี ข้าวที่เป็นอุปสรรคต่อชาวนา เนื่องจากไม่ได้คุณภาพ แต่ขยายพันธุ์ได้เร็ว กำจัดได้ยาก

Read More